Ikona Sygnanet

Regulamin

Regulamin usług serwisu www.sygnanet.pl

obowiązujący od 20.05.2021

I. Regulamin korzystania z serwisu

 1. Regulamin korzystania z serwisu www.sygnanet.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).

II. Usługodawca umożliwia następujące Usługi drogą elektroniczną:

 1. przekazywanie Zgłoszenia przez Sygnalistę do Przedsiębiorcy

 2. dostęp do Konta Przedsiębiorcy

 3. dostęp do Panelu Przedsiębiorcy

 4. udostępnianie Sygnaliście odpowiedzi udzielonej przez Przedsiębiorcę na jego Zgłoszenie.

III. Definicje

 1. Cennik - cennik Usług Serwisu dla Przedsiębiorcy (Załącznik nr 1)

 2. Konto Przedsiębiorcy - utworzone konto Przedsiębiorcy w Serwisie po dokonaniu Rejestracji

 3. Panel Przedsiębiorcy - panel znajdujący się na Koncie Przedsiębiorcy, w którym jest lista Zgłoszeń

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot publiczny lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której dotyczą Zgłoszenia

 5. Odbiorca zgłoszeń (Odbiorca) - osoba/osoby upoważnione przez Przedsiębiorcę do obsługi panelu Przedsiębiorcy w Serwisie. Odbiorcom można tworzyć różne role i uprawnienia.

 6. Regulamin - regulamin korzystania z serwisu www.sygnanet.pl

 7. Rejestracja - rejestracja oznacza wprowadzenie informacji do konta Przedsiębiorcy w serwisie, wymaganych do uruchomienia Usługi dla Przedsiębiorcy

 8. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.sygnanet.pl

 9. Sygnalista - użytkownik dokonujący Zgłoszenia za pośrednictwem Serwisu

 10. Usługa - usługa polegająca na możliwości dokonania anonimowego Zgłoszenia, dostępie do Konta Przedsiębiorcy, dostępie do Panelu Przedsiębiorcy, możliwości udzielania odpowiedzi przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem Serwisu

 11. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy między Usługodawcą a Przedsiębiorcą poprzez akceptację Regulaminu.

 12. Usługodawca - Specfile Project Sp. z o.o. 60-408, Poznań, ul. Nagórskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7811950934, KRS: 0000694508, Nr konta: 68 1090 1346 0000 0001 3490 9296

 13. Użytkownik - osoba odwiedzająca strony Serwisu, w tym Sygnalista i Odbiorca

 14. Zgłoszenie - anonimowa informacja przekazywana przez Sygnalistę do Przedsiębiorcy i dotycząca Przedsiębiorcy, za pośrednictwem Serwisu.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu.

 2. Serwis udostępnia Sygnaliście możliwość dokonywania Zgłoszeń dotyczących Przedsiębiorcy, a Przedsiębiorcy umożliwia zapoznanie się ze Zgłoszeniem i udzieleniem odpowiedzi na Zgłoszenie Sygnalisty.

 3. Do treści Zgłoszenia mają dostęp jedynie Sygnalista oraz Odbiorcy wyznaczeni przez Przedsiębiorcę.

 4. Dokonanie Zgłoszenia jest całkowicie anonimowe. Serwis nie rejestruje żadnych danych Sygnalisty, pozwalających ustalić jego tożsamość lub lokalizację, chyba że Sygnalista sam umieszcza takie dane w treści Zgłoszenia.

 5. Możliwość dokonywania Zgłoszeń jest dla Sygnalisty bezpłatna.

 6. Usługa dla Przedsiębiorcy jest odpłatna i jej świadczenie odbywa się zgodnie z Cennikiem. Pierwszą Opłatę pobiera się przy rejestracji pierwszego Odbiorcy wyznaczonego w Serwisie przez Przedsiębiorcę, natomiast każdą kolejną podczas przedłużania Konta w Serwisie zgodnie z obowiązującym w tym dniu Cennikiem. Dopuszczalne jest bezpłatne korzystanie z Serwisu przez okres 14 dni od rejestracji.

V. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Sygnalistę

 1. Sygnalista rozpoczynając korzystanie z Serwisu potwierdza znajomość Regulaminu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

 2. Sygnalista nie jest stroną Umowy.

VI. Nawiązanie i zakończenie umowy przez Przedsiębiorcę

 1. Z chwilą Rejestracji Przedsiębiorca potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 2. Podczas Rejestracji Przedsiębiorca podaje następujące dane:

  • nazwę firmy Przedsiębiorcy,

  • adres firmy,

  • NIP,

  • dane Odbiorcy (imię i nazwisko, służbowy adres mailowy),

  • hasło dostępu do Usługi dla Przedsiębiorcy w Serwisie,

 3. Przedsiębiorca rejestruje Konto w Serwisie na stronie głównej Serwisu. Na skutek rejestracji Przedsiębiorca zawiera z Usługodawcą Umowę drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Regulamin jest integralną częścią Umowy.

 4. Przedsiębiorca rejestruje w Serwisie Odbiorcę odpowiedzialnego za obsługę Konta Przedsiębiorcy, w tym mającego dostęp do Zgłoszeń, i udzielającego odpowiedzi na Zgłoszenia, podając jego służbowy adres mailowy.

 5. Odbiorca zarejestrowany jako pierwszy staje się Głównym Odbiorcą Zgłoszeń. Jest on uprawniony do udostępnienia konta Przedsiębiorcy innym osobom. Poszczególne role Odbiorców i ich uprawnienia są wyszczególnione w panelu Przedsiębiorcy.

 6. Podczas Rejestracji Przedsiębiorca uzgadnia z Usługodawcą adres strony internetowej dedykowanej na domenie Serwisu wyłącznie dla firmy Przedsiębiorcy. Zgłoszenia Sygnalistów umieszczane na formularzu tej strony są przekazywane do Odbiorcy wyznaczonego w firmie tego Przedsiębiorcy. Obowiązkiem Przedsiębiorcy jest przekazanie adresu tej strony do wiadomości swoich pracowników.

 7. Przedsiębiorca uwierzytelnia Rejestrację w Serwisie poprzez dokonanie przelewu Opłaty z firmowego konta bankowego.

 8. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wniesiona przez Przedsiębiorcę opłata może zostać zwrócona przez Usługodawcę w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu jeśli wypowiedzenie nastąpiło z winy Usługodawcy, z uwagi na zmianę Regulaminu lub z przyczyn innych niż leżące po stronie Przedsiębiorcy.

 9. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług Serwisu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przedsiębiorca lub Odbiorca naruszy Regulamin. Opłata wniesiona przez Przedsiębiorcę nie podlega wówczas zwrotowi. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do archiwizacji jego Zgłoszeń w ciągu 14 dni.

VII. Warunki świadczenia Usługi

 1. W ramach Usług Serwisu świadczonych na rzecz Przedsiębiorcy, Sygnalista może dokonywać anonimowych Zgłoszeń dotyczących Przedsiębiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 2. W ramach dokonywanego Zgłoszenia, Sygnalista ma możliwość utworzenia wiadomości tekstowej oraz dodania do niej załączników. Po wysłaniu Zgłoszenia Sygnalista otrzymuje dokument potwierdzający wysłanie oraz odebranie Zgłoszenia przez Odbiorcę. Wiadomości nadawany jest indywidualny nr ID oraz hasło dostępu do Zgłoszenia.

 3. Wiadomość Sygnalisty jest szyfrowana na komputerze Sygnalisty i wysyłana na serwer Usługodawcy. Mail z powiadomieniem o nowym Zgłoszeniu wysyłany jest z serwera Usługodawcy do Odbiorcy.

 4. Zgłoszenie podlega anonimizacji – wszelkie dane mogące służyć ustaleniu tożsamości lub lokalizacji Sygnalisty są permanentnie usuwane z Serwera Usługodawcy, a Przedsiębiorca ma wyłącznie dostęp do zanonimizowanego Zgłoszenia, bez żadnych danych osobowych Sygnalisty (chyba że Sygnalista sam je umieści w treści Zgłoszenia lub w załączonych do niego dokumentach).

 5. Odbiorca otrzymuje na swojego maila informację o Zgłoszeniu dotyczącym Przedsiębiorcy, które to Zgłoszenie znajduje się na Serwerze w Panelu Przedsiębiorcy.

 6. W Panelu Przedsiębiorcy znajduje się lista Zgłoszeń, które tylko Odbiorca może pobrać i odszyfrować lokalnie na swoim komputerze, aby móc się z nimi zapoznać.

 7. Szyfrowanie i deszyfrowanie Zgłoszenia jest dokonywane za pomocą szyfrowania asymetrycznego. Szyfrowanie i deszyfrowanie jest dokonywane na komputerze Sygnalisty lub Odbiorcy. Usługodawca nie ma żadnych możliwości odszyfrowania Zgłoszeń przechowywanych na Serwerze.

 8. Informacje na temat kluczy szyfrujących i polityki ich obsługi dostępne są w Polityce Prywatności.

 9. Zgłoszenie ma nadany indywidualny nr ID widoczny dla Odbiorcy oraz dla Sygnalisty.

 10. Odbiorca w Panelu Przedsiębiorcy ma możliwość utworzenia odpowiedzi na Zgłoszenie.

 11. Odpowiedź Odbiorcy jest przypisana do tego samego indywidualnego nr ID nadanego Zgłoszeniu.

 12. Sygnalista ma możliwość odczytania wiadomości od Odbiorcy na stronie Usługodawcy przeznaczonej do odpowiedzi dla Sygnalistów po wpisaniu indywidualnego nr ID oraz hasła, które zostały przypisane do Zgłoszenia.

 13. Sygnalista musi samodzielnie sprawdzać na stronie Serwisu czy pojawiła się odpowiedź na jego Zgłoszenie. Sygnalista nie ma możliwości otrzymania informacji zwrotnej od Usługodawcy o udzieleniu odpowiedzi na jego Zgłoszenie, ponieważ Usługodawca nie posiada jego żadnych danych osobowych, ani kontaktowych (np. adresu mailowego lub telefonicznego czy IP).

VIII. Prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu

 1. Przedsiębiorca, Odbiorca oraz Sygnalista mają obowiązek korzystania z Usługi Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 2. Przedsiębiorca, Odbiorca oraz Sygnalista zobowiązują się do niedostarczania bezprawnej treści za pośrednictwem Serwisu.

 3. Przedsiębiorca i Odbiorca zobowiązują się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Serwisu, w szczególności hasła i indywidualnego nr ID Zgłoszenia oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania danych dostępowych koniecznych do korzystania z Usługi Serwisu.

 4. Sygnalista zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Serwisu, w szczególności hasła i indywidualnego nr ID Zgłoszenia.

 5. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy. Przedsiębiorca nie ma również prawa odsprzedania swojego Konta.

 6. W przypadku zmiany danych podawanych w trakcie rejestracji przez Przedsiębiorcę, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie drogą elektroniczną (kontakt@sygnanet.pl). Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność w przypadku zaniechania poinformowania Usługodawcy o takich zmianach m.in. za wskazanie błędnego adresu mailowego do kontaktu z Odbiorcą.

 7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do poinformowania każdorazowego Odbiorcy, w imieniu Usługodawcy, o zakresie udostępnionych danych osobowych Odbiorcy i spełnienie, w imieniu Usługodawcy, obowiązku informacyjnego Usługodawcy jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec każdorazowego Odbiorcy.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i załączniki wysyłane za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy, Odbiorcy oraz Sygnalisty, które powstały na skutek:

  • nieprawidłowego korzystania z Usługi

  • awarii sprzętu Usługobiorcy, Odbiorcy lub Sygnalisty,

  • działania wirusów komputerowych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerach Usługobiorcy, Odbiorcy oraz Sygnalisty,

  • przerwy w działaniach Serwisu lub Usługi,

  • zdarzeń spowodowanych siłą wyższą,

  • naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Usługobiorcę, Odbiorcę lub Sygnalistę,

  • udostępnienia danych dostępowych do Konta przez Przedsiębiorcę lub Odbiorcę, a także hasła i indywidualnego nr ID przez Sygnalistę.

 3. W przypadkach powstałych z winy Usługodawcy odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do kwoty maksymalnej równej opłacie poniesionej przez Przedsiębiorcę za roczne użytkowanie Serwisu.

X. Reklamacja

 1. Przedsiębiorca oraz Odbiorca mają prawo złożyć reklamację w związku ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę.

 2. Reklamacja może zostać złożona:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: kontakt@sygnanet.pl, lub

  • w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy: Specfile Project Sp. z o.o. 60-408, Poznań, ul. Nagórskiego 3.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, dane kontaktowe, a także opis zastrzeżeń oraz zakres żądania.

 4. Usługodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, w przypadku gdyby zgłoszenie reklamacyjne było niekompletne.

 5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o tym i wyznaczy odpowiedni termin na jego uzupełnienie.

XI. Kwestie techniczne

 1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet w związku z czym podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

 2. Usługodawca nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Aby korzystać z Usługi należy spełnić co najmniej następujące wymagania technicznych:

  • posiadać system operacyjny komputera Windows XP lub dalszy,

  • używać przeglądarkę internetową Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera lub FireFox.

 3. Odbiorca musi być zarejestrowany w serwisie www.specfile.pl, aby skorzystać z Usług Serwisu.

XII. Dane osobowe

 1. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkowników. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Usługodawcę.

 3. O zmianach w Regulaminie oraz Cenniku Usługodawca powiadomi Przedsiębiorcę drogą mailową na adres podany przez Przedsiębiorcę podczas rejestracji.

 4. Usługobiorca i Usługodawca będą starać się rozstrzygnąć wszelkie spory na drodze porozumienia przedsądowego.

 5. Treść Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności są dostępne na głównej stronie Serwisu (www.sygnanet.pl)

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cennik

Załącznik 1

Cennik licencji serwisu sygnanet.pl
Wersja serwisu Opłata roczna Opłata miesięczna
netto [zł] brutto [zł] netto [zł] brutto [zł]
1 Wersja STANDARD z licencją dla dwóch odbiorców 4 000,- 4 920,- 370,- 455,10
2 Wersja PREMIUM z licencją do 4-ch odbiorców 7 000,- 8 610,- 650,- 799,50
3 Wersja ENTERPRISE z licencją do 6 odbiorców 10 000,- 12 300,- 920,- 1 131,60
4 Każdy dodatkowy odbiorca do wersji ENTERPRISE 1 000,- 1 230,- 92,- 113,16