Ikona Sygnanet

Banner strona główna

Sygnanet to szyfrowany system do przyjmowania i procedowania zgłoszeń od sygnalistów

Gotowy do ustawienia w 5 minut, prosty, bezpieczny, pomagający w realizacji obowiązków, zabezpieczający pracodawcę i osoby wyjaśniające zgłoszenia.
Wraz z systemem otrzymasz:
1. WZÓR PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ
2. WDROŻENIE DLA ODBIORCÓW ZGŁOSZEŃ
3. SZKOLENIE EDUKACYJNE DLA PRACOWNIKÓW
Ustawa o ochronie sygnalistów wchodzi w życie 25 września 2024 r.

WYPRÓBUJ ZA DARMO
Zaufali nam
Dlaczego Sygnanet?

Spełnij z nami nowy obowiązek prawny

Sygnanet to szyfrowany, dwustronny i bezpieczny system online do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa. Gotowy do działania w klika minut! Spełnia wszystkie wymogi prawne, automatyzuje procesy, zabezpiecza dane i informacje, a do tego jest bardzo prosty w obsłudze zgłoszeń anonimowych lub jawnych.

icon-04.svg
Wyeliminuj ryzyka finansowe, reputacyjne oraz prawne

Sygnalista w zakładzie pracy jest chroniony przed działaniami odwetowymi. Pracodawca, który nie zapewnia kanału do zgłaszania nieprawidłowości ryzykuje, że naruszenia prawa zostaną zgłoszone do organów państwowych lub ujawnione publicznie. Dzięki Sygnanet nie tylko spełnisz wymagania ustawowe, ale także wyeliminujesz ryzyka finansowe i ochronisz reputację firmy.

icon-02.svg
Koresponduj z sygnalistą za pomocą bezpiecznego kanału

Sygnanet umożliwia dwustronną, szyfrowaną, w pełni poufną komunikację z sygnalistą. Oznacza to, że nikt oprócz Ciebie i zgłaszającego nie pozna treści wymienianych wiadomości. Możesz poprosić sygnalistę o doprecyzowanie zgłoszenia, otrzymać dowody w postaci dokumentów, zdjęć oraz nagrań audio i wideo, a także poinformować go o podjętych działaniach następczych.

Zarządzaj zgłoszeniami za pomocą intuicyjnego systemu

Nasza platforma jest prosta i intuicyjna w obsłudze, a jednocześnie bardzo bezpieczna dzięki zastosowanej kryptografii. Udostępnij pracownikom prosty, szyfrowany kanał, przyjmuj zgłoszenia, zarządzaj nimi, twórz raporty, archiwizuj zgłoszenia w postaci szyfrowanej. Gromadź wszystkie informacje w jednym miejscu dla wygody i bezpieczeństwa Twojej firmy.

Ważne System zgodny z: Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ważne System zgodny z: Ustawą o ochronie sygnalistów, Dyrektywą o sygnalistach UE, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Największym zagrożeniem dla Twojej firmy są zdarzenia, o których nie wiesz.

Sygnanet pozwala firmom tworzyć jeszcze lepsze miejsca pracy oraz przyjazne środowisko rozwoju dzięki poufnemu systemowi do zgłaszania problemów i nadużyć.

Dowiedz się jak chronimy sygnalistów
Sygnalista to osoba zgłaszająca lub ujawniająca publicznie informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, musi mieć uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.
Whistleblowing (z angielskiego) oznacza informowanie o nieprawidłowościach. Whistleblower czyli sygnalista, to osoba „dmuchająca w gwizdek”, alarmująca o zaistnieniu niepokojącej sytuacji w miejscu pracy.
Dyrektywa o ochronie sygnalistów to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa ta została opublikowana 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie 17 grudnia tego samego roku. Dyrektywa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa UE (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Określa kto i w jaki sposób jest chroniony, w jaki sposób można zgłosić naruszenie oraz jakie podmioty są zobowiązane do przestrzegania jej postanowień i wdrożenia odpowiednich procedur. Dowiedz się więcej na naszym blogu.
Po rejestracji w systemie firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują). Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
Możesz korzystać z platformy od razu po rejestracji firmy w systemie. Dodatkowo wdrożymy system Sygnanet w Twojej firmie, przeszkolimy odbiorców zgłoszeń i pracowników oraz przekażemy dostęp do platformy edukacyjnej bez dodatkowych opłat. Umów się na bezpłatną prezentację.
Sygnanet to platforma do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i zarządzania nimi. System jest dostępny dla Ciebie i Twoich pracowników 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, na każdym urządzeniu i systemie operacyjnym. Nie musisz pobierać aplikacji, wystarczy, że zalogujesz na Sygnanet.pl.
Nowe prawo czyli Ustawa o ochronie sygnalistów (wchodzi w życie 25 września 2024 r.) nakłada na firmę obowiązek: wskazania kanału wewnętrznego do przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach prawa, ustanowienia procedury wewnętrznej przyjmowania zgłoszeń oraz poinformowania pracowników o wewnętrznej procedurze i możliwości zgłoszenia nieprawidłowości przy pomocy kanału zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
Do przestrzegania postanowień ustawy są zobowiązane wszystkie podmioty publiczne i prywatne zatrudniające co najmniej 50 pracowników (według stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku), a także podmioty prawne wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska niezależnie od wielkości.
Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi niezależnie od tego, w jak dużej organizacji jest zatrudniony oraz w jaki sposób poinformuje o naruszeniu prawa (zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne, ujawnienie publiczne).
Sygnalista w zakładzie pracy jest chroniony przed działaniami odwetowymi, o których mówi dyrektywa o sygnalistach i ustawa o ochronie sygnalistów. Działania odwetowe to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, i które naruszają lub mogą naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę zgłaszającemu. Działaniem odwetowym jest np. zwolnienie z pracy lub nieprzyznanie należnej premii.
Sygnalista w urzędzie to osoba, która zgłasza naruszenia prawa i była, jest lub będzie (uczestniczy w procesie rekrutacji) połączona stosunkiem pracy z tym urzędem. Może to być także stażysta czy wolontariusz oraz osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że sygnalistą nie może zostać każdy mieszkaniec miasta/gminy/powiatu/województwa, a kanał wewnętrzny do zgłaszania nieprawidłowości służy tylko i wyłącznie pracownikom urzędu.
icon-05.svg