Ikona Sygnanet

Pytania i odpowiedzi

Kto to jest sygnalista?

Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.

Co oznaczają terminy whistleblowing i whistleblower?

Whistleblowing (z angielskiego) oznacza informowanie o nieprawidłowościach. Whistleblower czyli sygnalista, to osoba „dmuchająca w gwizdek”, alarmująca o zaistnieniu niepokojącej sytuacji w miejscu pracy.

Dyrektywa o sygnalistach

Dyrektywa o ochronie sygnalistów to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa ta została opublikowana 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie 17 grudnia tego samego roku. Dyrektywa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa UE (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Określa kto i w jaki sposób jest chroniony, w jaki sposób można zgłosić naruszenie oraz jakie podmioty są zobowiązane do przestrzegania jej postanowień i wdrożenia odpowiednich procedur. Dowiedz się więcej na naszym blogu.

Jak działa Sygnanet?

Po rejestracji w systemie firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują). Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.

Jak szybko można wdrożyć Sygnanet?

Możesz korzystać z platformy od razu po rejestracji firmy w systemie. Dodatkowo wdrożymy system Sygnanet w Twojej firmie, przeszkolimy odbiorców zgłoszeń i pracowników oraz przekażemy dostęp do platformy edukacyjnej bez dodatkowych opłat. Umów się na bezpłatną prezentację.

Jakie nieprawidłowości może zgłosić sygnalista?

Sygnalista może zgłosić wszelkie niepokojące zjawiska i wątpliwości etyczne, które faktycznie miały miejsce, takie jak mobbing, molestowanie, sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu, łamanie zasad uczciwej konkurencji, nieprzestrzeganie higieny pracy, przejrzystość życia publicznego, bezpieczeństwo finansów publicznych, równy dostęp do stanowisk publicznych, środowisko naturalne oraz inne incydenty.

Czy moje zgłoszenie na pewno jest anonimowe?

Zgłoszenie za pośrednictwem strony Sygnanet jest całkowicie anonimowe. Odbiorca w żaden sposób nie może sprawdzić kto jest nadawcą wiadomości. Sygnalista otrzymuje jedynie identyfikator, dzięki któremu skontroluje czy jego wiadomość została odczytana (ewentualnie przeczyta odpowiedź odbiorcy). Jeśli sygnalista chce pozostać anonimowy, musi pamiętać aby nie podawać żadnych danych osobowych ani innych informacji, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji.

Czy mogę zgłosić nieprawidłowości, jeśli jestem jedynie świadkiem zdarzenia?

Sygnalista może zgłosić nieprawidłowości również wtedy, gdy jest świadkiem zdarzenia, ale jego zgłoszenie musi być oparte o wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. Oznacza to, że sygnalista nie może domniemywać, że coś się stało albo interpretować wydarzeń subiektywnie. Sygnalista zawsze informuje w dobrej wierze, dlatego ma przekonanie, że wiedza którą posiada jest wystarczająca, aby zgłosić niepokojące zjawisko.

Czy jeżeli posiadam dowody naruszenia (zdjęcia, dokumenty etc.) mogę je załączyć do zgłoszenia?

Formularz na stronie Sygnanet posiada możliwość dodania załącznika. Sygnalista może wykorzystać tę funkcję, aby dołączyć do wiadomości dowody na to, że dane nieprawidłowości mają miejsce. Mogą to być zdjęcia, dokumenty, nagrania audio, wideo etc. Łączna pojemność załączników nie może być większa niż 10MB.

Na czym polega wdrożenie serwisu Sygnanet w firmie pracodawcy?

W procesie rejestracji dla każdego pracodawcy tworzona jest dedykowana strona internetowa, której adres udostępnia pracodawca swoim pracownikom w celu przekazywania zgłoszeń. Jednocześnie pracodawca dostarcza nam adres mailowy osoby, która jest odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sygnalistów. Treść zgłoszenia, umieszczona na tej stronie przez sygnalistę jest przekazywana mailowo właśnie do tej osoby.

Czy system sygnalizowania dla pracowników Sygnanet można personalizować?

System sygnalizowania dla pracowników Sygnanet można personalizować. Otrzymacie Państwo gotową stronę na subdomenie z nazwą firmy dedykowaną pracownikom przedsiębiorstwa. Zajmujemy się kompleksowym przygotowanie strony dla Państwa według przedstawionych w ofercie schematów. Na Państwa specjalne życzenie możliwa jest niewielka modyfikacja naszych wzorów.

Czy system sygnalizowania dla pracowników Sygnanet jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdej branży?

System sygnalizowania dla pracowników Sygnanet działa na podstawie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów i jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdej branży. Dzięki pakietowi PREMIUM, który pozwala na personalizację widoku strony, możesz go dopasować do własnych wymogów wprowadzając logotyp, pełną kolorystykę przedsiębiorstwa i inne elementy graficzne dedykowane Twojej branży (zgodnie z naszymi wzorami).

Jak chronicie tożsamość sygnalistów i treść ich zgłoszeń?

Anonimowość i bezpieczeństwo sygnalistów jak i firmy pracodawcy zapewniamy na kliku poziomach:

 • Anonimowość kontaktu sygnalisty z serwerem sygnanet:
  - używanie serwera proxy anonimizującego kontakty z serwisem
  - brak pobierania jakichkolwiek danych od sygnalisty
  - podmiana numeru IP urządzenia sygnalisty
  - kasowanie logów serwera po każdym kontakcie
  - nie używanie subdomen
  - tworzenie maila ze zgłoszeniem do odbiorcy przez serwer a nie przez sygnalistę
 • Bezpieczeństwo treści zgłoszenia sygnalisty:
  - Szyfrowanie treści przekazywanego zgłoszenia (na komputerze sygnalisty) kluczem publicznym odbiorcy zgłoszeń
  - Możliwość odszyfrowania treści zgłoszenia tylko przez ustalonego odbiorcę (kluczem prywatnym)
  - Przekazywanie treści zgłoszenia z urządzenia sygnalisty na serwer wyłącznie w szyfrowanym pliku
 • Bezpieczeństwo kontaktu zwrotnego:
  - Wyznaczony w firmie odbiorca zgłoszeń przekazuje zwrotną wiadomość na serwer a nie do sygnalisty
  - Wiadomość ta oznaczona jest identyfikatorem i hasłem, które zna tylko sygnalista i tylko on może ją odczytać z serwera
  - Wiadomość zwrotna zawiera także automatyczne potwierdzenie odczytu (odszyfrowania) zgłoszenia przez wyznaczonego odbiorcę
  - Kasowane są ślady dostępu sygnalisty do serwera jak opisano wyżej
 • Bezpieczeństwo pracodawcy:
  - Osobna (dedykowana) strona dla zgłoszeń kierowanych do pracodawcy
  - Ewidencja wystąpienia każdego zgłoszenia (wraz z zaszyfrowaną treścią)
  - Ewidencja przekazania każdego zgłoszenia do wyznaczonego odbiorcy
  - Ewidencja potwierdzeń odbioru (odszyfrowania) zgłoszenia przez wyznaczonego odbiorcę
  - Ewidencja kontaktu zwrotnego

Jak serwis organizuje przyjęcie zgłoszenia, przekazanie i kontakt zwrotny?

 • Firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.
 • Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują).
 • Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.
 • Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.