Ikona Sygnanet

Regulations

I. Regulamin usług serwisu www.sygnanet.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.sygnanet.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, zasady postępowania reklamacyjnego (dalej “Regulamin”)

II. Usługodawca świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

 1. możliwość przekazywania Zgłoszenia przez Sygnalistę do Pracodawcy

 2. dostęp do Konta Pracodawcy

 3. dostęp do Panelu Pracodawcy

 4. możliwość udzielania odpowiedzi przez Pracodawcę na Zgłoszenie Sygnalisty

III. Definicje

 1. Cennik - cennik Usług Serwisu dla Pracodawcy (Załącznik nr 1)

 2. Konto Pracodawcy - tworzone konto Pracodawcy w Serwisie po dokonaniu Rejestracji

 3. Panel Pracodawcy - panel znajdujący się na Koncie Pracodawcy, w którym jest lista Zgłoszeń

 4. Pracodawca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której dotyczą Zgłoszenia

 5. Pracownik Wyznaczony - osoba wyznaczona przez Pracodawcę do kontaktu, analizowania otrzymanych Zgłoszeń i udzielania odpowiedzi za pośrednictwem Serwisu

 6. Regulamin - regulamin korzystania z serwisu www.sygnanet.pl

 7. Rejestracja - rejestracja oznacza wprowadzenie wymaganych informacji do, konta Pracodawcy w serwisie, żeby uruchomić Usługę dla Pracodawcy

 8. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.sygnanet.pl

 9. Sygnalista - użytkownik dokonującyZgłoszenia za pośrednictwem Serwisu

 10. Usługa - usługa polegająca na możliwości dokonania anonimowego Zgłoszenia, dostępie do Konta Pracodawcy, dostępie do Panelu Pracodawcy, możliwości udzielania odpowiedzi przez Pracodawcę za pośrednictwem Serwisu

 11. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Sygnalistą oraz między Usługodawcą a Pracodawcą; poprzez akceptację Regulaminu

 12. Usługobiorca - Sygnalista lub Pracodawca.

 13. Usługodawca - Specfile Project Sp. z o.o. 60-408, Poznań, ul. Nagórskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7811950934, KRS: 0000694508

 14. Użytkownik - osoba odwiedzająca strony Serwisu, w tym Sygnalista i Pracownik Wyznaczony

 15. Zgłoszenie - anonimowa informacja przekazywana przez Sygnalistę do Pracodawcy i dotycząca Pracodawcy, za pośrednictwem Serwisu.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu.

 2. Serwis udostępnia Sygnaliście możliwość dokonywania Zgłoszeń dotyczących Pracodawcy, a Pracodawcy umożliwia zapoznanie się ze Zgłoszeniem i udzieleniem odpowiedzi na Zgłoszenie Sygnalisty.

 3. Do treści Zgłoszenia mają dostęp jedynie Sygnalista oraz PracownikWyznaczony przez Pracodawcę.

 4. Dokonanie Zgłoszenia jest całkowicie anonimowe.Serwis nie rejestruje żadnych danych Sygnalisty, pozwalających ustalić jego tożsamość lub lokalizację, chyba że Sygnalista sam umieszcza dane osobowe w treści Zgłoszenia.

 5. Usługa dla Sygnalisty jest bezpłatna.

 6. Usługa dla Pracodawcy jest odpłatna i jej świadczenie odbywa się zgodnie z Cennikiem. Pierwszą opłatę pobiera się podczas rejestracji Pracownika Wyznaczonego w Serwisie przez Pracodawcę, natomiast każdą kolejną podczas przedłużania Konta w Serwisie zgodnie z obowiązującym w tym dniu Cennikiem.

V. Nawiązanie i zakończenie umowy przez Sygnalistę

 1. Sygnalista rozpoczynając korzystanie z Serwisu potwierdza znajomość Regulaminu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.

 2. Sygnalista nawiązuje Umowę w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, a Umowa rozwiązuje się z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu przez Pracodawcę.

VI. Nawiązanie i zakończenie umowy przez Pracodawcę

 1. Z chwilą Rejestracji Pracodawca potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

 2. Podczas Rejestracji Pracodawca podaje następujące dane:

  • nazwę firmy Pracodawcy,

  • adres firmy,

  • NIP,

  • dane Pracownika Wyznaczonego(imię i nazwisko, służbowy adres mailowy),

  • hasło dostępu do Usługi dla Pracodawcy w Serwisie

 3. Pracodawca rejestruje Konto w Serwisie na stronie głównej Serwisu.Na skutek rejestracji Pracodawca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.Regulamin jest integralną częścią umowy.

 4. Pracodawca rejestruje w Serwisie Pracownika Wyznaczonego odpowiedzialnego za obsługę Konta Pracodawcy, w tym mającego dostęp do Zgłoszeń,i udzielającego odpowiedzi na Zgłoszenia, podając jego służbowy adres mailowy.

 5. Pracownik Wyznaczony musi być zarejestrowany w serwisie www.specfile.pl. W przypadku gdyby nie był, jego rejestracja w serwisie www.specfile.pl jest przeprowadzana automatycznie podczas rejestracji w Serwisie.

 6. Podczas Rejestracji Pracodawca uzgadnia z Usługodawcą adres strony internetowej dedykowanej na domenie Serwisu wyłącznie dla firmy Pracodawcy. Zgłoszenia Sygnalistów umieszczane na tej stronie są przekazywane do Pracownika Wyznaczonego w firmie tego Pracodawcy. Obowiązkiem Pracodawcy jest przekazanie adresu tej strony do wiadomości swoich pracowników.

 7. Pracodawca uwierzytelnia Rejestrację w Serwisie oraz adres mailowy Pracownika Wyznaczonego poprzez dokonanie przelewu opłaty z firmowego konta bankowego,umieszczając w temacie przelewu służbowy adres mailowy Pracownika Wyznaczonego podany podczas rejestracji.

 8. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę z14-dniowym terminem wypowiedzenia.

 9. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług Serwisu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Pracodawca lub Pracownik Wyznaczony naruszy Regulaminu.

VII. Warunki świadczenia Usługi

 1. W ramach Usług Serwisu Usługodawca umożliwia Sygnaliście dokonywanie anonimowych Zgłoszeń dotyczących Pracodawcy za pośrednictwem Serwisu.

 2. Sygnalista ma możliwość utworzenia wiadomości tekstowej oraz dodania do niej załączników. Po wysłaniu wiadomości Sygnalista otrzymuje dokument potwierdzający wysłanie oraz odebranie wiadomości. Wiadomości nadawany jest indywidualny nr ID oraz hasło dostępu do Zgłoszenia.

 3. Wiadomość Sygnalisty jest szyfrowana na komputerze Sygnalisty i wysyłana na serwer Usługodawcy.Mail z powiadomieniem o nowym Zgłoszeniu wysyłany jest z serwera Usługodawcy do Pracownika Wyznaczonego.

 4. Zgłoszenie podlega anonimizacji - wszelkie dane mogące służyć ustaleniu tożsamości lub lokalizacji Sygnalisty są usuwane z Serwera, a Pracodawca ma dostęp do zanonimizowanego Zgłoszenia, bez żadnych danych osobowych Sygnalisty(chyba że Sygnalista sam je umieści).

 5. Pracownik Wyznaczony otrzymuje na swojego maila informację o Zgłoszeniu dotyczącym Pracodawcy, które to Zgłoszenie znajduje się na Serwerze w Panelu Pracodawcy.

 6. W Panelu Pracodawcy znajduje się lista Zgłoszeń, które tylko Pracownik Wyznaczony może odszyfrować, aby móc się z nimi zapoznać.

 7. Szyfrowanie i deszyfrowanie Zgłoszenia jest dokonywane za pomocą szyfrowania asymetrycznego. Szyfrowanie i deszyfrowanie jest dokonywane na komputerze Sygnalisty lub Pracodawcy.Usługodawca nie ma żadnych możliwości odszyfrowania Zgłoszeń przechowywanych na Serwerze.

 8. Informacje na temat sposobu szyfrowania i deszyfrowania za pomocą usługi specfile.pl znajdują się pod w regulaminie www.specfile.pl pod adresem https://app.specfile.pl/docs/regulamin.pdf

 9. Zgłoszenie ma nadany indywidualny nr ID widoczny dla Pracownika Wyznaczonego oraz dla Sygnalisty.

 10. Pracownik Wyznaczony w Panelu Pracodawcy ma możliwość utworzenia odpowiedzi na Zgłoszenie.

 11. Odpowiedź Pracownika Wyznaczonego jest przypisana do tego samego indywidualnego nr ID nadanego Zgłoszeniu.

 12. Sygnalista ma możliwość odczytania wiadomości od Pracownika Wyznaczonego na stronie Usługodawcy przeznaczonej do odpowiedzi dla Sygnalistów po wpisaniu indywidualnego nr ID oraz hasła, które są przypisane do Zgłoszenia.

 13. Sygnalista nie ma możliwości otrzymania informacji zwrotnej od Usługodawcy o udzieleniu odpowiedzi na jego Zgłoszenie, ponieważ Usługodawca nie posiada jego żadnych danych osobowych, ani kontaktowych (np. adresu mailowego lub telefonicznego czy IP). Sygnalista musi samodzielnie sprawdzać na stronie Serwisu czy pojawiła się odpowiedź na jego Zgłoszenie.

VIII. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługobiorcy mają obowiązek korzystania z Usługi Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 2. Usługobiorcy zobowiązują się do niedostarczania bezprawnej treści.

 3. Pracodawca i Pracownik Wyznaczony zobowiązują się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Serwisu, w szczególności hasła i indywidualnego nr ID Zgłoszenia oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania danych dostępowych koniecznych do korzystania z Usługi Serwisu.

 4. Sygnalista zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Serwisu, w szczególności hasła i indywidualnego nr ID Zgłoszenia.

 5. Pracodawca nie ma prawa udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim do używania, a także nie ma prawa odsprzedania swojego Konta.

 6. W przypadku zmiany danych podawanych w trakcie rejestracji przez Pracodawcę, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie drogą elektroniczną (kontakt@sygnanet.pl).Pracodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku zaniechania poinformowania Usługodawcy o takich zmianach m.in. za wskazanie błędnego adresu mailowego do kontaktu z Pracownikiem Wyznaczonym.

 7. Pracodawca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za usługi serwisu, zgodnie z Cennikiem. Pierwsza opłata, wymagana podczas zakładania konta w serwisie, w ciągu 14 dni użytkowania serwisu może zostać zwrócona na żądanie Pracodawcy, a konto usunięte.

 8. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania każdorazowego Pracownika Wyznaczonego, w imieniu Usługodawcy, o zakresie udostępnionych danych osobowych Pracownika Wyznaczonego i spełnienie, w imieniu Usługodawcy, obowiązku informacyjnego Usługodawcy jakoAdministratora Danych Osobowych, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec każdorazowego Pracownika Wyznaczonego.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i załączniki wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody Użytkownika, które powstały na skutek:

  • nieprawidłowego korzystania z Usługi

  • awarii sprzętu Użytkownika

  • działania wirusów komputerowych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerach Użytkownika

  • przerwy w działaniach Serwisu lub Usługi

  • zdarzeń spowodowanych siłą wyższą

  • naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika

  • udostępnienia danych dostępowych do Konta przez Pracodawcę lub Pracownika Wyznaczonego,a także hasła i indywidualnego nr ID przez Sygnalistę

X. Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w związku ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę.

 2. Reklamacja może zostać złożona:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem mailowym: kontakt@sygnanet.pl, lub

  • w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy: Specfile Project Sp. z o.o. 60-408, Poznań, ul. Nagórskiego 3

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres), a także opis zastrzeżeń.

 4. Usługodawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, w przypadku gdyby zgłoszenie reklamacyjne było niekompletne.

 5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o tym i wyznaczy termin na jego uzupełnienie.

XI. Kwestie techniczne

 1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet w związku z czym podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

 2. Usługodawca nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Aby korzystać z Usługi należy spełnić co najmniej następujące wymagania technicznych:

  • posiadać system operacyjny komputera Windows XP lub dalszy,

  • używać przeglądarkę internetową Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera lub FireFox.

 3. Pracownik Wyznaczony musi być zarejestrowany w serwisie www.specfile.pl, aby skorzystać z Usług Serwisu.

XII. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę Pracodawca przekazuje Usługodawcy dane osobowe Pracownika Wyznaczonego, które będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi.

 2. Pracodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania lub sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Podanie danych osobowych przez Pracodawcę jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi. Bez podania danych osobowych Usługa nie może być świadczona.

 4. Pracodawca ma prawo żądania usunięcia danych osobowych.

 5. Pracodawca ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkowników. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Usługodawcę. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.

 3. O zmianach w Regulaminie oraz Cenniku Usługodawca powiadomi Pracodawcę drogą mailową na adres podany przez Pracodawcę podczas rejestracji.

 4. Usługobiorca i Usługodawca będą starać się rozstrzygnąć wszelkie spory na drodze porozumienia przedsądowego.

 5. Treść Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności są dostępne na głównej stronie Serwisu (www.sygnanet.pl)

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik 1 - Cennik

Aktualna wersja serwisu Sygnanet jest udostępniana po jednej promocyjnej cenie, bez uwzględniania wielkości firmy Pracodawcy, ilości pracowników i ilości obsługiwanych zgłoszeń. Zakłada się utrzymanie tej ceny dla Odbiorcy co najmniej przez okres pierwszego roku eksploatacji serwisu.

Rodzaj usługi Okres usługi Cena netto (zł) VAT(%) Cena brutto(zł)
Utworzenie konta dla firmy
Utrzymywanie konta
Obsługa i pomoc organizacyjna
1 rok 4000,- 23 4920,-