Ikona Sygnanet

Privacy Policy

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Specfile Project Sp. z o.o. 60-408, Poznań, ul. Nagórskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7811950934, KRS: 0000694508.

II. Inspektor Danych Osobowych

ADO wyznaczył inspektora danych osobowych (IDO), z którym można skontaktować się za pośrednictwem maila kontakt@sygnanet.pl

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. ADO przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i ewentualnym rozwiązaniem Umowy, a także rozpatrywaniem reklamacji. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikowaniem się pomiędzy ADO a Usługobiorcą w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej Rozporządzenie] –przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Usługobiorca jest stroną.

 2. ADO przetwarza dane osobowe Pracodawcy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z nieuregulowaniem należności przez Pracodawcę z tytułu świadczonych Usług przez ADO.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO.

  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale bez ich podania nie zostanie zawarta z nim umowa.

  Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, do którego zostały zebrane.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

ADO przetwarza dane osobowe podane przez Pracodawcę w czasie rejestracji, które są niezbędne do identyfikacji pracodawcy oraz Pracownika Wyznaczonego. Dane osobowe Pracownika Wyznaczonego nigdy nie są przekazywane do Sygnalisty.

Wszelkie dane osobowe Sygnalisty (w tym dane z transmisji do i od serwera, dane o numerach IP komputera Sygnalisty, dane o czasie dokonania Zgłoszenia), które pojawiły się w trakcie dokonywania Zgłoszenia, są usuwane z Serwisu i nikt nie ma do nich dostępu, i nie są przetwarzane przez ADO.

V. Odbiorcy danych osobowych

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów nie są tzw. odbiorcami danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych, którym mogą być przekazane dane osobowe są:

 1. podmioty świadczące usługi prawne i księgowe na rzecz ADO

 2. pomioty świadczące usługi informatyczne na rzecz ADO

VI. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

ADO nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa.

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez ADO będą przechowywane przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres, w którym jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, a więc do czasu upływu terminu przedawnienia.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ADO nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie dokonywał profilowania.

IX. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 3. do przenoszenia danych osobowych,

 4. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,

 5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO.

X. Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (usługobiorcy) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka z reguły zawierają:

 1. nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

 2. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym

 3. oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.

Więcej na temat plików cookies możnaprzeczytać na stronie: https://www.allaboutcookies.org/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików:

 1. cookies: sesyjne (session cookies), będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 2. cookies stałe (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu www.sygnanet.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 • pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np.wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 • “wydajnościowe” pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

 • “funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

Bardzo często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik Serwisu może zawsze zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
Zmiany ustawień mogą polegać m.in. na blokowaniu automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowaniu oich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies jest dostępnych w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).